Administratorzy Strony szanują prywatność swoich Użytkowników. Więcej o plikach cookies i ochronie danych osobowych przeczytasz tutaj. 

Wrocław, Hala Stulecia

20 - 22.04.2018

Cookies i ochrona danych

REGULAMIN STRONY WWW.FESTIWALROWEROWY.EU

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Właścicielem i administratorem strony www.festiwalrowerowy.eu („Strona”) której dotyczy niniejszy regulamin („Regulamin”) jest Dolnośląski Festiwal Rowerowy Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 27/3, 53-501 Wrocław, KRS 0000667792 („Administrator”).

2.       Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Strony, prawa oraz obowiązki jego Użytkowników i Administratora, zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.

3.       Użytkownikiem Strony jest każda osoba korzystająca ze Strony.

4.       Warunkiem korzystania ze Strony jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu. Korzystając ze Strony Użytkownik potwierdza, że akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

5.       Celem Strony jest informowanie Użytkowników o działalności Dolnośląskiego Festiwalu Rowerowego oraz umożliwianie dostępu do treści zamieszczanych w ramach Strony, komunikacji między Użytkownikami a redakcją Strony itp.

 

§ 2
WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu prawidłowego korzystania ze Strony niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

1.       urządzenie (np. komputer, smartfon, tablet) z dostępnym połączeniem z siecią Internet;

2.       aktywną obsługa plików cookie;

3.       w przypadku komputerów – przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, obsługującej język oprogramowania JavaScript oraz umożliwiającą zapis plików Cookie;

4.       w przypadku urządzeń mobilnych: posiadanie urządzenia mobilnego wyposażonego w jeden z poniższych systemów:

− Android OS w wersji co najmniej 2.3. 

− iOS w wersji co najmniej 5.0

5.       Adobe Flash Player lub inna wtyczka (plugin) zainstalowana w przeglądarce internetowej zapewniająca możliwość odtwarzania animacji wykonanej w technologii Flash;

 

§ 3
ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY

 

1. Korzystanie ze Strony przez Użytkownika jest dobrowolne i bezpłatnie.

2. Przeglądanie zasobów Strony jest dostępne dla każdego Użytkownika.

3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, powszechnie uznanymi normami etycznymi, społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także zachowania szczególnej kultury wypowiedzi.

4. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Strony oraz powstrzymać się od korzystania ze Strony w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

5. Administrator jest uprawniony do przekazania posiadanych informacji na temat Użytkownika na żądanie uprawnionych organów państwa w celu prowadzenia przez nich stosownych postępowań, w tym wyjaśniających, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Każdy Użytkownik korzystający ze Strony jest uprawniony do poinformowania Administratora o stwierdzeniu naruszania zasad Regulaminu, w formie elektronicznej na adres email podany w dziale Kontakt. Zgłoszenie powinno zawierać: link do strony gdzie nastąpiło naruszenie, opis naruszenia prawa, kontakt (adres e-mail oraz telefon) do osoby zgłaszającej.

 

 

§4
PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH ORAZ PLIKI COOKIES

1.       Administratorzy Strony szanują prywatność swoich Użytkowników i chcą, aby korzystając z witryny czuli się bezpiecznie.

2.       Kiedy Użytkownik korzysta ze Strony www.festiwalrowerowy.eu na dysku jego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. Cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer Administratorów albo serwer Google.

3.       Pliki cookies mogą być przechowywane w celu usprawnienia funkcjonalność i atrakcyjność Strony, spersonalizowania treści Strony i dostosowania ich do potrzeb użytkownika, ułatwienia Użytkownikom nawigacji na Stronie, ustalenia danych statystycznych na temat ruchu Użytkowników na Stronie, tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym użyciem przez te same osoby.

4.       Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania cookies, przy czym należy mieć na uwadze, że czynność ta może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Strony.

3.  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Festiwal Rowerowy Sp. z o.o.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu poprawności funkcjonowania strony www.festiwalrowerowy.eu  oraz dostępu do wszystkich treści i funkcji zawartej w serwisie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f  lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie Dolnośląski Festiwal Rowerowy Sp. z o.o.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do czasu uzyskania od Pani/Pana cofnięcia zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych.

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. Na Stronie prócz plików Cookie zbierane są również adresy IP użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki Cookie, są one wykorzystywane głównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Strony. Numery IP oraz inne dane mogą być udostępnione uprawnionym organom państwa w myśl przepisów prawa w tym art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 

§ 5
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.       Wszelkie prawa do Strony oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, znaków towarowych i utworów prezentowanych w ramach Strony), należą do Administratora i podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).

2.       Korzystanie ze Strony nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych na Stronie utworów.

3.       Użytkownik może korzystać z utworów zamieszczonych na Stronie jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.), chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy prawa lub wyraźna zgoda Administratora.

§ 6 
ZASTRZEŻENIA DODATKOWE

1.       Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności do Strony (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich Użytkowników. Administrator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu ze Strony, w szczególności, gdy jest to spowodowane:

-koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania,

-przyczynami niezależnymi od Administratora (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

2.       Administrator dokłada starań, aby zamieszczane przez Administratora treści ukazujące się na Stronie były rzetelne, kompletne, aktualne i zgodne z prawdą. Administrator nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych na Stronie oraz za informacje pochodzące od innych Użytkowników Strony.

3.       Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie Treści rozpowszechniane na Stronie przez Użytkowników. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników Strony, w szczególności za korzystanie przez nich ze Strony w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.

4.       Administrator ma prawo do prowadzenia na Stronie działalności informacyjnej, poradniczej, promocyjnej i reklamowej, w tym zamieszczania na Stronie reklam towarów i usług, lokowania produktów.

6.       Każdy konkurs, promocja lub specjalna oferta dla Użytkowników będzie regulowana oddzielnym regulaminem. Odrębne dokumenty każdorazowo zostaną wskazane i udostępnione dla Użytkowników w widocznym miejscu na stronie głównej Strony.

 

§7
REKLAMACJE

1.       Reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony lub dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres email podany w dziale Kontakt Strony.

2.       Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres elektroniczny lub pocztowy osoby zgłaszającej oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń z podaniem okoliczności uzasadniających reklamację i ewentualny oczekiwany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

3.       Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i wysłane na adres email zgłaszającego wskazany w reklamacji lub pocztowy, w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu email.

 

§ 8
ZMIANY W REGULAMINIE

1.       Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie.

2.       Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich na Stronie.

3.       Użytkownik Strony zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu.

4.       Korzystanie przez Użytkownika ze Strony po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany i nie wymaga odrębnej zgody. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien zaprzestać korzystania ze Strony.

 

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018r.

2.       W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.

3.       Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, chyba że Administrator postanowi inaczej.